Vykreslení vejce

Live Script s postupem, jak vykreslit vejce ve 2D a 3D.

8 Downloads

Updated 22 Apr 2020

View License

Live Script s ukázkou, jak dojít k rovnici 2D křivky či 3D plochy připomínající vejce a jak tuto křivku či plochu vykreslit.

Cite As

Jan Studnicka (2023). Vykreslení vejce (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/75003-vykresleni-vejce), MATLAB Central File Exchange. Retrieved .

MATLAB Release Compatibility
Created with R2020a
Compatible with R2016b and later releases
Platform Compatibility
Windows macOS Linux
Tags Add Tags

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
Version Published Release Notes
1.0.1

* přidán úvodní obrázek
Přidán úvodní obrázek.

1.0.0