• Remix
  • Share
  • New Entry

on 12 Oct 2021
  • 8
  • 53
  • 0
  • 0
  • 274
imshow(reshape(matlab.net.base64decode('////1db//////5Z/+v///7pfXcv//91KSWy1/8V2fJq13//M2unw9v3///Ldy8/6///////r5v7////08///////2sv/////yIh1rPz/8GAfF0PbyGQuMEBw5pdvaGx/4f//2ptdW/P//////869/v////Lw///////Tw//////IgnCl9v/yYh8QBFbBUBUNCh2/dQ0EBh3L///Zjj018v//////y7f+'),7,8,3))
Remix Tree